Aktualności
23.07.2020

W dniu 23.07.2020 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Kamiennej Górze odbyła się Rada Techniczna nr 24 i Rada Zadania nr 21.
21.07.2020

Od 21 lipca 2020 r. Biuro Inżyniera Kontraktu S3 Zadanie IV funkcjonuje pod adresem w Kamiennej Górze (kod: 58-400) przy ulicy Stefana Okrzei 3.
W związku z powyższym wszelką korespondencję związaną z Kontraktem należy kierować na wskazany wyżej adres.
09.07.2020

W dniu 09.07.2020 r. w siedzibie Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg GDDKIA w Mokronosie Dolnym, a także w trybie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 22 oraz Rada Roszczeń nr 17.
25.06.2020

W dniu 25.06.2020 r. w siedzibie GDDKiA/o Wrocław w połączeniu z wideokonferencją odbyła się Rada Techniczna nr 23 oraz Rada Zadania nr 20.
22.06.2020

W ramach przygotowań do rozpoczęcia realizacji budowy, w dniu 22 czerwca 2020 r., wykonawca przystąpił do inwentaryzacji stanu technicznego istniejących dróg publicznych znajdujących się w otoczeniu inwestycji, które mogą być wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdów dla ruchu publicznego. Z inwentaryzacji powstanie materiał fotograficzny i opisowy. Inwentaryzacja będzie wykonana zarówno przed jak i po zakończeniu robót. Ma na celu sporządzenie dokumentacji niezbędnej do określenia zakresu napraw dróg po zakończeniu realizacji inwestycji.

Samochód-Laboratorium do inwentaryzacji dróg10.06.2020

W dniu 10.06.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 21 i Rada Roszczeń nr 16.
29.05.2020

W dniu 29.05.2020 r. na stronie https://bip.duw.pl/bip/obwieszczenia/wnioski-o-wydanie-i-de/3579,2020.html ukazało się Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2020 roku zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka długości około 15.3 km od km 54+262,82 do km 69+621,41 (w tym w ramach - Zadania III od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz w ramach Zadania IV od km 54+338,22 (km według Zadania IV 54+316,50) do km 69+621,41) nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości około 15,3 km od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz od km 54+316,50 (54+338,22 wg zadania III) do km 69+621,41”, w ramach postępowania mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego.

W związku z powyższym informuje się o możliwości udziału społeczeństwa w wymienionym postępowaniu, w tym z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie trzydziestu dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości tj. do dnia 29 czerwca 2020 r.

Więcej informacji w załączonym dokumencie PDF:
28.05.2020

W dniu 28.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 22 i Rada Zadania nr 19.
14.05.2020

W dniu 14.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 20 i Rada Roszczeń nr 15.
28.04.2020

W dniu 28.04.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie koordynacyjne dla kontraktów S3 Zadanie III i S3 Zadanie IV. Tematem spotkania było wyjaśnienie spraw związanych z realizacją spraw na styku kontraktów [zrzut wody] i realizacją kabla zasilającego tunel TS-32 i TS-26 w części zlokalizowanej na odcinku Zadania IV. Spotkanie odbyło się pomiędzy Wykonawcami Zadań III i IV przy udziale Inżyniera Kontraktu i Kierownika Projektu.
24.04.2020

Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad udostępniono wizualizację drogi ekspresowej S3 Kamienna Góra - Lubawka (granica państwa).

Wizualizację można zobaczyć tutaj:
www.gddkia.gov.pl/pl/a/37368/Nie-zwlekaj-Juz-dzis-zobacz-jak-bedzie-wygladac-droga-ekspresowa-S3-od-Kamiennej-Gory-do-Lubawki
24.04.2020

W dniu 24.04.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 21 oraz Rada Zadania nr 18.
09.04.2020

W dniu 09.04.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 19 i Rada Roszczeń nr 14.
26.03.2020

W dniu 26.03.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 20 i Rada Zadania nr 17.
16.03.2020

Mając na uwadze konieczność wprowadzenia działań niezbędnych do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w dniu dzisiejszym Inżynier Kontraktu podjął następujące ustalenia:

  1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań związanych z realizacją Kontraktu wymagających bezpośredniego kontaktu przedstawicieli stron Kontraktu. Zaleca się, aby wszelkie spotkania odbywały się w formie telekonferencji lub wideokonferencji.
  2. Przekazywanie korespondencji związanej z realizacją Kontraktu w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email.
  3. Niezwłocznego przekazywania Stronom Kontraktu informacji o przypadkach wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu skierowanego do realizacji Zadań kontraktowych.
  4. Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 16.03.2020 r. do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego.12.03.2020

12.03.2020 r. w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu dobyła się Rada Budowy nr 18 oraz Rada Roszczeń nr 13.
09.03.2020

W dniu 27.02.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla „Budowy fragmentów dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz skarp drogowych, przebudowy linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej, gazociągu oraz przebudowy rowów melioracyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadania IV: odcinek od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) – do granicy państwa””. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
05.03.2020

W dniu 05.03.2020 r. Wojewoda Dolnośląski działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji dla zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) Lubawka. Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości około 15,3 km. Do wniosku o uzgodnienie dołączono m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji ZRiD oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony w ramach ponownej oceny przedsięwzięcia.
28.02.2020

28.02.2020 r. Wojewoda Dolnośląski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Więcej informacji w załączonym dokumencie PDF:

Wojewoda Dolnośląski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)27.02.2020

27.02.2020 r. w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 19 i Rada Zadnia nr 16.
14.02.2020

14.02.2020 r. – odbyły się Rada Budowy nr 17 oraz Rada Roszczeń nr 12.
06.02.2020

Wykonawca i Zamawiający w dniu 06.02.2020 r. zawarli aneks terminowy określający:
- wydłużenie terminu Wykonania Kamienia Milowego nr 1 – z 10 miesięcy do 14 miesięcy i 2 dni;
- wydłużenie terminu Wykonania Kamienia Milowego nr 2 – z 24 miesięcy do 28 miesięcy i 2 dni;
- przedłużenie Czasu na Ukończenie – z 31 miesięcy do 35 miesięcy i 2 dni.
Powyższe terminy są liczone od Daty Rozpoczęcia.
23.01.2020

23.01.2020 r. – odbyła się Rada Techniczna nr 18 i Rada Zadnia nr 15.
08.01.2020

W środę 08.01.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 16 i Rada Roszczeń nr 11.
Pozostałe informacje - Archiwum - ⇅