Zakres robót

Zakres prac budowlanych z uwzględnieniem ilości obiektów inżynieryjnych i parametrów technicznych drogi

Projekt i budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra (z węzłem) do granicy państwa – obejmuje w szczególności:
 • Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 15,3 km i przekroju 2x2 pasy ruchu;
 • Budowę węzłów drogowych: Kamienna Góra Północ km ok. 55+125, Kamienna Góra Południe km ok. 59+367 i Lubawka km ok. 67+346;
 • Przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową S3;
 • Budowę dróg innych niż droga ekspresowa S3 (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa łączników, budowa dróg obsługujących tereny przyległe, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe);
 • Budowę lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
 • W przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie; w przypadku skrzyżowania drogi innej kategorii niż droga krajowa z linią kolejową – umożliwiających zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób zgodny z zapisami Rozporządzenia Misnistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie;
 • Przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową S3;
 • Obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej S3 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową S3:
  • 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S-3;
  • 5 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych;
  • 3 przejazdy gospodarcze;
  • 16 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów);
 • Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń;
 • Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S3 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
 • Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;
 • Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych;
 • Budowę sieci teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego;
 • Budowę oświetlenia drogowego;
 • Budowę urządzeń BRD: oznakowania drogi ekspresowej S3 i dróg związanych, barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych i ogrodzeń drogi ekspresowej S3;
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;
 • Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • Po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Place Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształcownych przez Wykonawcę;
 • Wykonanie napraw (wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień) w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;
 • Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowlanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych;
 • Wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
 • Opracowanie koncepcji Systemu Zarzadzania Ruchem.

Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich


Lp. Oznaczenie obiektu Przewidywany kilometraż Przewidywana
długość całkowita [m]
Przewidywana szerokość
całkowita obiektu [m]
1 WD-39 ~km 54+694 50,00 13,48
2 WS-40* ~km 55+110 622,17 31,38
3 WS-41* ~km 56+164 530,0 30,50
4 PG-42 ~km 57+500 26,39 30,23
5 WD-43 ~km 58+302 50,00 10,54
6 MS-44* ~km 0+296 w ciągu łącznicy L01P;
~km 0+048 w ciągu łącznicy L04P
60,00 17,70
7 WS-45* -km 59+251 224,36 33,05
8 MS-46* ~km 0+298 w ciągu łącznicy L02L;
~km 0+054 w ciągu łącznicy L03L
60,00 17,70
9 WD-46A ~km 59+819 50,00 11,54
10 WS-47* ~km 60+000 659,82 28,76
11 WD-48 ~km 62+475 50,00 9,29
12 WS-49* ~km 62+639 580,00 29,43
13 WS-52* ~km 64+145 759,46 29,27
14 PG-53 ~km 65+038 52,80
(długość łącznie ze skrzydłami)
11,80
15 WS-54* ~km 65+285 630,00 28,60
16 PG-55 ~km 66+647 68,08
(długość łącznie ze skrzydłami)
11,80
17 WS-56 ~km 66+802 23,00 30,28
18 WS-57* ~km 67+227 224,00 32,60
19 MS-58* ~km 0+083 w ciągu łącznika DW369 148,00 12,70
20 WD-59 ~km 68+664 50,00 9,29

Objaśnienia oznaczeń stosowanych w PFU:
WS - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S3;
WD - wiadukt drogowy nad drogą S3
MS - most drogi ekspresowej S3
PZDd - przejście dolne dla dużych zwierząt
PZDsz - przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt
PG - przejazd gospodarczy
MM - małe mosty
* - obiekty pełniące funkcję przejść dolnych dla zwierząt