Zamawiający


Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
strona internetowa:
www.gddkia.gov.pl


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186,
53-139 Wrocław
telefon: 71 334 73 00
strona internetowa:
www.gddkia.gov.pl/.../gddkia-wroclaw

Kierownik Projektu: Katarzyna Brońska
e-mail: kbronska@gddkia.gov.pl

Konsultant

Lider:

DTŚ S.A.
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice
strona internetowa:  www.dts-sa.pl

Partner:

Inko Consulting Sp. z o.o.
Józefa Marcika 25D/2,
30-443 Kraków
strona internetowa:  inkoconsulting.pl


Adres Biura Inżyniera:
ul. Stefana Okrzei 3,
58-400 Kamienna Góra

Inżynier Kontraktu: Piotr Wyrwas
e-mail: biuro@s3-kamiennagora-granicapanstwa.pl

Wykonawca

Lider:

MOSTY ŁÓDŹ S.A.
ul. Bratysławska 52,
94-112 Łódź
strona internetowa:  www.mosty-lodz.pl

Partner:

ONDE S.A.
ul. Wapienna 40,
87-100 Toruń
strona internetowa:  www.onde.pl

Adres Biura Wykonawcy
Biuro Budowy Kontraktu S3
Kamienna Góra – granica państwa – Zadanie IV
ul. Bohaterów Getta 52,
58-400 Kamienna Góra
e-mail: biuro_s3@mostylodz.pl

Dyrektor Kontraktu: Marcin Szerszeń
e-mail: s3_marcin.szerszen@pbdi.pl

Helpdesk

Przyjdź do Helpdesku strony

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:

Adres do korespondencji:
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
Tel.: 22 375 88 88;
E-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe Państwa dotyczące będą przetwarzane przede wszystkim w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. np. na potrzeby kontaktów z przedstawicielami, pracownikami, współpracownikami podmiotów i instytucji, z którymi GDDKiA współpracuje.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcy usług IT.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, na potrzeby którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

Podanie danych osobowych może być dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz wywiązania się przez GDDKiA z obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku gdy podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak danych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.