Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy

Serwis dla Podwykonawców GDDKiA
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow


Lista zatwierdzonych Podwykonawców/Usługodawców/Dostawców
L.p. Kategoria podmiotu Pełna nazwa podmiotu
- --- ---

Dane dotyczące kategorii podwykonawców robót/usług/dostaw oraz pełnych nazw tych podmiotów zostały objęte tajemnicą handlową Wykonawcy, wobec czego nie będą udostępniane w zakładce „Podwykonawcy” na stronie internetowej Kontraktu.
Podstawa prawna: art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010).

Jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zainteresowany sprawdzeniem, czy znajduje się na liście zgłoszonych Podwykonawców, powinien zwrócić się z wnioskiem do GDDKiA Oddział Wrocław celem uzyskania stosownej informacji.