Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 98%
98%Rzeczowe zaawansowanie realizacji Kontraktu*

Postęp: 92,27% na dzień 31.05.2023 r.
92,27%Finansowe zaawansowanie realizacji Kontraktu**

89,5% Ceny Kontraktowej na dzień 31.05.2023 r.
89,5%

Kamienie milowe

* - Zaangażowanie rzeczowe obliczane jest jako suma wartości na koniec okresu rozliczeniowego: Wymagań Ogólnych, Dokumentów Wykonawcy oraz Robót - podstawowych, dodatkowych i wynikających z Poleceń zmiany, wykonanych i wnioskowanych do płatności, powiększonych o korekty wynikające ze zmiany kosztu zgodnie z Subklauzulą 13.8 WK, według wartości z ostatnio złożonego Wniosku Wykonawcy o wystawienie PŚP. Wartość powyższej sumy odniesiona jest do wartości Ceny Kontraktowej. W obliczeniach nie ujmuje się zakupionych materiałów oraz płatności zaliczkowej.

** - Zaangażowanie finansowe obliczane jest jako iloraz poświadczonej do zapłaty wartości płatności na koniec okresu rozliczeniowego z ostatnio wystawionego PŚP do wartości Ceny Kontraktowej.