Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
98%Rzeczowe zaawansowanie realizacji Kontraktu*

Postęp: 93,61% na dzień 31.12.2022 r.
93,61%Finansowe zaawansowanie realizacji Kontraktu**

97,60% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na dzień 31.12.2022 r.
97,60%

Kamienie milowe

* - Zaangażowanie rzeczowe obliczane jest jako suma wartości na koniec okresu rozliczeniowego: Wymagań Ogólnych, Dokumentów Wykonawcy oraz Robót - podstawowych, dodatkowych i wynikających z Poleceń zmiany, wykonanych i wnioskowanych do płatności, powiększonych o korekty wynikające ze zmiany kosztu zgodnie z Subklauzulą 13.8 WK, według wartości z ostatnio złożonego Wniosku Wykonawcy o wystawienie PŚP. Wartość powyższej sumy odniesiona jest do wartości Ceny Kontraktowej. W obliczeniach nie ujmuje się zakupionych materiałów oraz płatności zaliczkowej.

** - Zaangażowanie finansowe obliczane jest jako iloraz poświadczonej do zapłaty wartości płatności na koniec okresu rozliczeniowego z ostatnio wystawionego PŚP do wartości Ceny Kontraktowej.