Wizualizacja

Wideo

Ważne informacje o kontrakcie


Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 17 października 2018 r.
Podpisanie Umowy z Konsultantem: 19 listopada 2018 r.
Wartość Kontraktu: 715 200 788,37 zł (netto)
879 696 969,70 zł (brutto)

Zakres robót


Projekt i budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra (z węzłem) do granicy państwa – obejmuje w szczególności:
 • Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 15,3 km i przekroju 2x2 pasy ruchu;
 • Budowę węzłów drogowych: Kamienna Góra Północ km ok. 55+125, Kamienna Góra Południe km ok. 59+367 i Lubawka km ok. 67+346;
 • Przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową S3;
 • Budowę dróg innych niż droga ekspresowa S3 (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa łączników, budowa dróg obsługujących tereny przyległe, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe);
 • Budowę lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
 • W przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie; w przypadku skrzyżowania drogi innej kategorii niż droga krajowa z linią kolejową – umożliwiających zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób zgodny z zapisami Rozporządzenia Misnistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie;
 • Przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową S3;
 • Obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej S3 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową S3:
  • 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S-3;
  • 5 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych;
  • 3 przejazdy gospodarcze;
  • 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów);
 • Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń;
 • Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S3 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
 • Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;
 • Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych;
 • Budowę sieci teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego;
 • Budowę oświetlenia drogowego;
 • Budowę urządzeń BRD: oznakowania drogi ekspresowej S3 i dróg związanych, barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych i ogrodzeń drogi ekspresowej S3;
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;
 • Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • Po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Place Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształcownych przez Wykonawcę;
 • Wykonanie napraw (wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień) w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;
 • Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowlanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych;
 • Wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
 • Opracowanie koncepcji Systemu Zarzadzania Ruchem.

Terminy

Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 44 miesięcy i 11 dni od Daty Rozpoczęcia z wyłączeniem przerw zimowych w okresie realizacji Robót po uzyskaniu ZRID.


Parametry obiektów inżynierskich


Lp. Oznaczenie obiektu Kilometraż
[km]
Długość obiektu
(mierzona w osiach
skrajnych podpór) [m]
Szerokość całkowita
obiektu [m]
1 WD-39 54+693,78 (drogi S3) 42,9 16,3
2 WS-40* 55+111,60 579,35 26,6
3 WS-41* 56+119,15 (jezdnia prawa) 388,7 (jezdnia prawa) 26,8
56+108,65 (jezdnia lewa) 399,2 (jezdnia lewa)
4 PG-42 57+512,21 20,675 27,2
5 WD-43 58+240 (drogi S3) 47,9 11,7
6 MS-44* 0+077,00 45,0 18,7
7 MS-44A 0+197,99 33,0 18,7
8 WS-45* 59+286,41 187,0 29,25
9 WS-45A 59+564,98 33,0 30,75
10 MS-46* 0+87,56 45,0 18,7
11 MS-46A 0+187,30 33,0 18,7
12 WD-46A 59+820 (drogi S3) 49,2 12,7
13 WS-47* 59+956,00 494,0 27,7
14 WD-48 62+452,64 (drogi S3) 47,9 10,45
15 WS-49* 62+732,42 432,5 26,2
16 WS-52* 64+330,15 567,5 26,2
17 PG-53 65+027,82 10,79 27,0
18 WS-54* 65+324,35 585,2 26,2
19 PG-55 66+642,13 12,02 29,2
20 WS-56 66+821,00 19,3 27,1
21 WS-57* 67+214,67 168,0 28,5
22 WS-57A 67+631,16 212,43 26,2
23 MS-58* 0+73,53 111,0 12,7
24 WD-59 68+630,12 (drogi S3) 47,9 9,05

Objaśnienia oznaczeń stosowanych w PFU:
WS - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S3;
WD - wiadukt drogowy nad drogą S3
MS - most drogi ekspresowej S3
PZDd - przejście dolne dla dużych zwierząt
PZDsz - przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt
PG - przejazd gospodarczy
MM - małe mosty
* - obiekty pełniące funkcję przejść dolnych dla zwierząt